Informacje (teksty, obrazy, linki, plany, …) na naszej stronie internetowej i stronie na Facebooku służą wyłącznie jako ogólne informacje. POC dokłada wszelkich starań, by zapewnić poprawność tych informacji, ale nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku niewłaściwych lub niepełnych informacji. POC zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian lub wprowadzania poprawek, jak również do częściowego lub w całości usuwania informacji.

Informacje te w żadnym przypadku nie są dowodem na zakres zobowiązania ze strony POC. Przedmiot zawartej z POC umowy wynika wyłącznie z zawartego na piśmie tekstu.

Informacje znajdujące się na naszej stronie internetowej na Facebooku (tekst, obrazy) objęte są prawami autorskim i z tego powodu zabrania się ich reprodukowania lub udostępniania ich bez uprzedniego uzyskania na piśmie zgody od POC. Zastrzeżone są wszelkie znajdujące zastosowanie prawa własności intelektualnej.